پسر:یه چیزی بگم؟
دختر:آره بگو

پسر:توقشنگ ترین لبخند دنیا روداری...

دختر:حالا من یه چیزی بگم؟
پسر:بگو

دختر:اون فقط بخاطر وجودتو وجود داره