گاهی آدم میماند...
بین بودن یا نبودن...!
به رفتن كه فكر میكنی...
اتفاقی می افتد كه منصرف میشوی!!
می خواهی بمانی...
رفتاری میبینی كه انگار باید بری!!
​این بلاتكلیفی خودش كلی جهنمه....!!