روزها گذشت و چهره زیبایت در آسمان دلم آفتابے شد

 دریاے زندگے به داشتن مرواریدے مثل تو مے نازد

 همه زیبایے هاے دنیا با آمدن تو مے آید و اینگونه زندگے با تو زیبا میشود

 اینگونه چشمانم با دیدن یکے مثل تو عاشق میشود

 و امروز روز میلاد دوباره تو است 

در این هواے ابری نیز خورشید در لابه لاے ابرها به انتظار دیدن تو  است ...

و این لحظه قشنگترین ساعت دنیاست 

 و این ماه درخشانترین ماه دنیاست ڪه تو را درون تصویر نورانے اشمیبیند

 آمدے به دنیا و دنیا مات و مبهوت به تو مینگرد

 همه جا را سڪوت فرا گرفته تا خدا صداے تو را بشنود

 صداے دلنشین تو در لحظه شڪفتنت ، عطر حضورت فرا گرفته همه زمین را... 

 تو یڪ رویایے ڪه حقیقت داشتنت معرڪه است 

 داشتن یڪے مثل تو معجزه است ،امروز روز میلاد دوباره تو است

 و من خیلے خوشبختم از اینڪه مال منـے... 

 جز این احساسات چیزے در دلم نمانده

این هدیه تا آخر عمرم در دلم مانده ڪه دوستت دارم

و قلبت این شعر عاشقانه را تا آخرش خوانده

شعرے با عطر احساست ، به لطافت دستانت، به زیبایے چشمانت 

هدیه من به تو در روز میلادت تویے قطره بارانم

ڪه گلستان ڪرده اے باغ وجودم را و

امروز یڪ روز مقدس است ڪه مدتها به انتظار آمدنش نشستم... 

عشق من منتظرم بیایے تا عاشقانه تو را در آغوش بگیرم و بفشارم تو را ،

تا بگویم خیلے دوستت دارم و بگیرم دستانت را 

تا بگویم تا ابد مال منے و ببوسم تـو را ، تا احساسم را به تو هدیه دهم و

تبریڪ بگویم روز تولدت را…. تولدت مبارڪ عـشــ森ガール+ハート の画像ـق من... کجایی؟! پیدات نکرده ام...