زنـــــــــــــــم...

آزاבم ...

פـــق آزاבے בارم ، اפֿـتیــار בارم ...

غریبـــﮧ نیستـم ،

صدایـــــم را פֿــفــــــــﮧ نکنیـב ،

بر سرم حجـــــــــــاب مالکیـــــــــت نکشیـב ،

عروسک نیستـم ...

בلـפֿـواه شما نـפֿـواهم شـב !

بازے‌ هاے بـے‌ مـפـتواے زסּ و مرב تمــــــــام شـב ...

اگر پــــــــا به پــــــــــا نمیـــــــــــایـے ‌...

בست בست نکـסּ ...

بـــــرو !

اگر میتوانـے בوستم בاشته باش برای آنچـــﮧ کـــﮧ هستـم ،

نه آنچـــﮧ کـــﮧ تو میخواهے.......