عشقــــــای امروز یعنی ...

داشتن کسی که مــــــال تو نیست...

نه اینکـــــه نباشه...

هست ولی همیشه چشمش دنبال یکی بهتـــــــر ازخودتـــــه...

یعنی اینکه تو با گــــریـــش گریه کنی ولی اون...

وقتی مشکل تورو میبینه میشی سوژه خنــــــده اونو دوستاش....

یعنی خودتو زندگیتـــــــو واس کسی حروم کنی

که واسش هیچ ارزشی نـــــداری....

یعنی تنهـــایـــــــی....

آره عشقـــــــای امــــــروز یعنــــــی؟!!!

پـــــــ و چ