الهی بمیرم اگه باز ببینم غمی توی چشمات

 

الهی که باشه برای دل من تمومیه دردات

 

الهی بمیرم واسه اون نگاهت که اونقدر نجیبه

 

الهی بمیرم واسه اشک چشمات که خیلی غریبه


بمیرم الهی واسه تو واسه تو، تو که گریه کردی

 

تو که لحظه لحظه تموم غما رو با من سر می کردی

 

دیگه گریه بس کن بزار واسه ی من تموم غماتو

 

بزار من بمیرم که طاقت ندارم ببینم چشاتو