من بهانه میگیرم و تو دهانم را

با یک “بــــــــوســــه” ببند . . .تلخ ترین حرف : دوستت دارم اما …

شیرین ترین حرف : … اما دوستت دارمآغوشت ٬ علم را زیـر سوال می برد !

آنقدر آرامم میکند

که هیچ مُسکنی جایش را نمی گیرد . . .
هیچ چیز دلنشین تر از این نیستکه مدام نامت را صدا بزنم

با یک علامت سوال … “؟”

و تو با حوصله جواب بدهی جـــــــــــون ِدلــــم !؟این بار میخواهم صدای بوسه هایت را ضبط کنم

دور که میشوی دلم برای مَلچ مُلوچ هایت تنگ میشود . . .لبخند هایت وقتی زیباست که می دونم دلیلش خودمم . . .دلم تنگ است اما هنوز تو در آن جا می شوی ، چقدر ابعاد بودنت عجیب است !