رفیــق!مباداگـــرفته باشی!!!...

کـــه شــهررابه نمازآیات وامیدارد!!

خنده هایم شکلاتی شده اند...خالص خالص...

تلخ..... تلخ....

سخت است فراموش کــردن کسی کــه بااوهمه چیزوهمه کــس رافراموش میکــردم.....

"تنهایــــــــــــــــــی"

را ترجیح میدهم به

"تن هایــــــــــــــــــــی"

که روحشان با دیگریست...!

دردنیای من فقط یــک نفرلبخندمراخواست....آن هم عکاس بود کــه پولش راگــــرفتـــــــــ

چه حماقتی...مــرادوست نداردو باز میخواهمش...

چه غروربی غیـــرتی دارم!...

من دعامیکـنم اونو داشته باشم...

اون دعامیکنه کـه من نباشم!!!

بـــیـــچـــاره خــــــدا!!!!!

ازآش روزگارچنان دهانم سوخت کـــه ازترس آب یــخ راهم فوت میکنم....

"بــــــاقلبی ازعشـــق"بـــاخطــــی ازحــریر محبت"برروی یک برگ کهنه ازیاس" مــیـنویسم: دوستــــت دارم"

خـــــــــــدایـــــــــــــــــــــا؟؟؟/

دربرابرآن همه نامردی کــه درحقم کـــرد....

سکوتت حرف قشنگی نــبــــــــــــــــــــــــود..

نگوبارگران بودیمورفتیم نگونامهربان بودیمورفتیم آخه اینها دلیل محکمی نیست..بگوبادیگران بودیمورفتیم

تنهاچیزباکیفیت توزندگیمون دردبود کـه هرچقدرکشیدیم پاره نشد

 

همه روی مـــغزم راه مـــیروند.....توی لعنتی روی  دلـــم