کاش میشد این سطور خط خطی را پاک کرد از برگ برگ خاطره!

کاش میشد در شصت برگ زندگی،جای غم ،چند بیتی عشق گفت.

یا فقط نقشی کشید

نقشی از من ،نقشی از تو

نقش عشق بین ما

کاش میشد حرف نه را پاک کرد جای آن از روی آری مشق کرد...