یه روز یه ایرانیه از آمریکائیه می پرسه اسمت چیه؟

میگه وات هستم، جیمز وات

آمریکائیه میگه اسم تو چیه؟ ایرانیه میگه:

باس هستم، عب باس


خندهخندهخندهخندهخنده